Dokumenty prawa wewnątrzszkolnego
Publicznego Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Wąsoszu

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczneStatut gimnazjum z załącznikami